DELFIN TARNÓW

Szukaj

Egzaminy motorowodne

NAJBLIŻSZE EGZAMINY W 2023 roku:

 

30.04.2023sternik motorowodny – Restauracja pod Sosną – 32-860 Czchów ul. Kolonia 2 – godzina: 10:00

07.05.2023sternik motorowodny – Restauracja Kuter Port – 32-420 Gdów, Marszowice 247 – godzina: 12:00

20.05.2023sternik motorowodny – Restauracja pod Sosną – 32-860 Czchów ul. Kolonia 2 – godzina: 9:00

28.05.2023sternik motorowodny – Restauracja Kuter Port – 32-420 Gdów, Marszowice 247 – godzina: 16:00

 

Przebieg egzaminu:

 • Egzamin teoretyczny na patent sternika motorowodnego ma formę testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście. Maksymalny czas trwania egzaminu to 90 minut.
 • Egzamin teoretyczny na licencje na holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających ma formę testu jednokrotnego wyboru z 25 pytaniami. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego uważa się uzyskanie 20 prawidłowych odpowiedzi w teście. Maksymalny czas trwania egzaminu to 30 minut.
 • Egzamin praktyczny na patent sternika motorowodnego:
  a. prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzanie,
  b. odejście od nadbrzeża,
  c. dojście do nadbrzeża,
  d. pływanie kursem prostym i cyrkulacja,
  e. alarm „człowiek za burtą”,
  f. kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach (w tym możliwe do wyboru są: dojście do boi, odejście od boi, stawanie na kotwicy, zejście z kotwicy).
 • Każdy uczestnik egzaminu na patent sternika motorowodnego wykonuje minimum 3 manewry (w tym manewrem obowiązkowo wykonywanym przez każdego zdającego jest alarm „człowiek za burtą”).
 • Przez cały czas trwania egzaminu praktycznego zdający oceniani są również z: umiejętności kierowania załogą, wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, pracy w charakterze członka załogi oraz wiązania podstawowych węzłów.
 • Na egzaminie praktycznym na licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających manewry wybierane są z puli:
  a. start z wody,
  b. start z pomostu lub innego pełniącego podobne funkcje urządzenia,
  c. holowanie narciarza lub innego obiektu pływającego,
  d. zakończenie holowania na wodzie,
  e. zakończenie holowania na brzegu,
  f. manewrowanie jachtem holującym, w tym zwroty i podpływanie po upadku.
  Każdy uczestnik egzaminu na licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających wykonuje minimum 3 manewry z puli manewrów.

Na egzamin należy zabrać:

 1. Dowód osobisty – (dopuszczalna jest również weryfikacja na podstawie aplikacji mObywatel), paszport lub legitymację szkolną (w przypadku osób niepełnoletnich). Koniec ważności dokumentu nie może być wcześniejszy niż data egzaminu.
 2. Zdjęcie legitymacyjno / dowodowe (aktualne).
 3. Opłatę za egzamin (sprawdzamy oznaczenie opłaty w systemie), w przypadku niezaksięgowania opłaty egzaminacyjnej dopuszcza się przyjęcie na egzamin osobę, która przedstawi potwierdzenie wpłaty na konto DOTPAY.
 4. Patent co najmniej sternika motorowodnego w przypadku egzaminu na licencję do holowania narciarza wodnego lub licencję do holowania statków powietrznych.
 5. Zgodę rodziców na uprawianie turystyki wodnej w przypadku osób małoletnich przystępujących do egzaminu na patent sternika motorowodnego (zgoda powinna być podpisana przez obojga rodziców/opiekunów prawnych, w przypadku sprawowania opieki nad małoletnim przez jednego rodzica/opiekuna prawnego należy wypełnić i podpisać stosowne oświadczenie znajdujące się na druku zgody).
 6. Legitymacje szkolne/studenckie w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 roku życia, którzy skorzystali z ulgowej opłaty za egzamin.
 7. Dopuszcza się przyjęcie na egzamin osoby, która dokonała opłaty ulgowej, ale w dniu egzaminu nie okazała dokumentu uprawniającego do zniżki. Sekretarz KE oznacza w systemie brak dokumentu uprawniającego do zniżki oraz wpisuje informację o braku dokumentu na liście obecności.
  Aby otrzymać patent taka osoba musi dokonać dopłaty na konto DOTPAY, korzystając z linku załączonego w wiadomości mailowej otrzymanej po zakończeniu egzaminu lub wysłać na adres mailowy Związku kopię ważnego na dzień egzaminu dokumentu uprawniającego do zniżki (obie strony legitymacji), podając w wiadomości dane: numer egzaminu, imię, nazwisko datę oraz miejsce urodzenia.  

 

Dokumenty do pobrania:

Zgoda rodziców

Zdjęcie – wymagania

 

Ośrodek Egzaminacyjny

Ognisko TKKF DELFIN w Tarnowie

33-100 Tarnów

ul. Sanguszków 32

Telefon: 502537900, 502021723.